MdP | Management, Consulting & Training

Onze adviesdiensten


 

Hieronder vindt u voorbeelden van adviesopdrachten die wij uitvoeren op het brede gebied van interne organisatie. Onze betrokkenheid varieert van klankbordrol, projectleiderschap tot uitvoerder. Waar dat gewenst en mogelijk is, werken wij daarbij samen met onze partners

Referenties doen wij u op verzoek graag toekomen.

 

 

 • Assurancemanagement
  Wij helpen om de controledruk op uw organisatie te optimaliseren door de coördinatie, omvang en diepgang van toetsingen, audits, inspecties, reviews, etc. kritisch tegen het licht te houden. We letten daarbij op lacunes, overlappingen en inconsistenties.
   
 • Bedrijfsprocesoptimalisatie
  Wij analyseren samen met de verantwoordelijken de beheersing van geselecteerde bedrijfs-processen. Daarbij besteden wij speciale aandacht aan de ‘grensovergangen’ met uw andere processen en de gebruikersgerichtheid van uw procesdocumentatie.
 • Bijzondere onderzoeken voor toezichthouders
  Wij voeren speciale opdrachten uit voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht op het gebied van interne beheersing. Daardoor kunnen zij op onafhankelijke wijze belangrijke informatie inwinnen over organisatie waarop zij toezicht houden. 

 • Control framework
  Wij laten uw managementteam kennismaken met een nieuwe benadering voor control frameworks. Daarin speelt 'geïnformeerd vertrouwen' een grote rol. In de praktijk blijken goed functionerende beheersraamwerken de organisatieleiding meer zelfvertrouwen te geven, bijvoorbeeld in de relatie met toezichthouders.
   
 • Forecasting
  Wij helpen u om de aanwezige verwachtingen over de (nabije) toekomst te vertalen in deugdelijke periodieke prognoses, uitgaande van actuele 'sales & operations' planningen. In een dynamische omgeving zijn die 'forecasts' onontbeerlijk om tijdig te kunnen bijsturen.
   
 • Functieverbetering
  Wij voeren een ‘current state’ beoordeling uit en geven mede invulling aan het ‘future state’ ontwerp voor uw functies zoals Internal Audit, Risk Management, Compliance Management, Internal Control en Quality Management. 
   
 • Integrale kans- en risicoanalyse
  Wij faciliteren kans- en risicoanalyses op elk gewenst niveau binnen uw organisatie. Daarbij inventariseren wij - uitgaande van de gekozen doelstellingen - de onzekerheidscategorieën en brengen wij uw huidige interne beheersing in kaart. Vervolgens begeleiden wij u bij het prioriteren van de verbetermogelijkheden. 
   
 • Internal audit
  Wij voeren zelfstandig internal audits en business reviews voor u uit. Ook kunnen wij deel uitmaken van uw auditteams, bijvoorbeeld op specialistische gebieden zoals Enterprise Risk Management en Governance, Risk & Compliance. 
   
 • Interne samenwerking
  Wij analyseren knelpunten in de samenwerking tussen uw staffuncties onderling en met het lijn-management. Wij helpen de betrokkenen om interne organisatie vooral te benaderen vanuit het perspectief van de vakmensen die de klanten bedienen.  

 • Managementrapportage
  Wij zetten onze kennis en ervaring in om ervoor te zorgen dat uw managers beschikken over goed geïntegreerde rapportages, die hun vertellen hoe de vlag erbij hangt ten aanzien van alle relevante aspecten van hun verantwoordelijkheden. 
   
 • Overzicht bedrijfsvoering
  Wij stellen samen met enkele van uw medewerkers een integraal samenvattend overzicht op van alle clusters van uw bedrijfsactiviteiten. Dit overzicht fungeert vervolgens als gemeenschappelijk referentiekader voor uw management team om verbeteringen in de interne organisatie te prioriteren en door te voeren.
   
 • Policy management
  Wij helpen u om de interne huisregels van uw organisatie op het beoogde peil te brengen. We doen dat door ze te inventariseren, door na te gaan welke er gewenst zijn, wie waarover gaat, hoe zaken worden vastgelegd, hoe de regeldruk wordt bewaakt, hoe de communicatie gebeurt, hoe toetsing plaatsvindt, etc.
   
 • Second opinion
  Wij houden door anderen opgestelde plannen voor het optimaliseren van uw interne beheersing kritisch tegen het licht en helpen bij het maken van passende keuzen. De vraagstukken betreffen onder meer de passendheid van methoden en applicaties, alsmede de communicatie.
   
 • Third party assurance
  Wij begeleiden voor u het hele proces om te komen tot het opstellen van een ISAE3402 'Service Organization Control Report'. Door tijdig overleg met de gebruikende entiteiten en de betrokken externe auditors helpen wij u om de verwachtingen over en weer te managen.
   
 • Zelfbeoordeling toezichthouders
  Wij faciliteren periodieke zelfbeoordelingen voor uw Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Onze betrokkenheid als derde maakt het mogelijk om gevoelige aspecten ter tafel te brengen. Onze aanpak is gericht op het verhogen van de effectiviteit van de interne toezichthouders. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66