MdP | Management, Consulting & Training

 

  

"Hoe beter wij onze zaken intern op orde hebben,

des te meer onze klanten op ons kunnen rekenen."

(opgetekend uit een gesprek met een ervaren ondernemer)

 

Dit geeft volgens ons de kern weer van goede interne organisatie. Het is een omvangrijk en divers terreinHet gaat over al de acties en maatregelen die u als ondernemer, bestuurder of manager neemt. Uw beleid, uw huisregels, uw interne afspraken voor de onderlinge samenwerking met uw collega's, vormen daarbij de ruggengraat.

U neemt die maatregelen om waarde te creëren en te behouden voor uw belangrijkste stakeholders. We denken daarbij in eerste instantie aan uw klanten (consumenten, patiënten, studenten, burgers, etc.). Zo beschouwd gaat het dus om 'waardemanagement'. Omdat al die stakeholders hun eigen belangen en verwachtingen hebben, moet u in de praktijk steeds dilemma's verzoenen. 

Interne organisatie is daarom vooral een kwestie van keuzen maken. U kunt de keuze voor uw 'huisregels' niet verlaten aan uw stafafdelingen alleen. Stem het realiteitsgehalte van de bedachte regels altijd af met de betrokkenen op de werkvloer. Daarbij bepalen uw organisatiecultuur, kernwaarden en persoonlijk leiderschap hoe er in de praktijk met die interne regels wordt omgegaan. Vandaar het begrip 'waardemanagement', gericht op het beschermen en versterken van uw merk(en).

 

Tijd voor een nieuwe benadering

Wij zijn er steeds meer van overtuigd geraakt dat het bekende 'command & control' paradigma om organisaties te besturen niet (meer) werkt. En dat het de moeite waard is om samen met uw management team te ontdekken wat een benadering kan brengen die meer uitgaat van gefundeerd vertrouwen: 'trust & track'.

Beide benaderingen kunnen niet zonder passende spelregels. Het is dus zaak om na te gaan welke interne afspraken passend zijn in uw specifieke situatie. Wij vinden dat daarbij het perspectief van uw vakmensen in de frontlinie centraal moet staan. Zij moeten steeds de juiste afwegingen maken bij het bedienen van uw klanten. 

Wij zetten graag onze brede expertise in om u te ondersteunen bij het bepalen van passende principes en beheersmaatregelen. En bij het borgen dat uw mensen die ook zo goed mogelijk (blijven) hanteren in de weerbarstige praktijk. 

 

Beter inzicht door meer overzicht

"Waarde creëren en behouden voor uw stakeholders" klinkt vanzelfsprekend. Maar het stelt specifieke eisen aan de kwaliteit van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom is het gewenst om op hoofdlijnen een geïntegreerd overzicht van uw relevante bedrijfsactiviteiten te hebben. Die 'plattegrond' van processen en verbeterinitiatieven geeft uw managementteam een gemeenschappelijke referentie.

Deze visuele opstelling vormt de basis voor al uw discussies over doelstellingen, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden, knelpunten, managementinformatie, etc. En natuurlijk over de gewenste spelregels om al uw dagelijkse activiteiten in goede banen te leiden. U creëert daarmee tevens een platform om 'best practices' met uw collega's te delen. De 'plattegrond' toont ook het speelveld (of spanningsveld) van zelforganisatie versus sturing, loslaten versus ingrijpen, vertrouwen versus controle. Allemaal zaken die vooral spelen in de relatie tussen het hoofdkantoor en de lokale vestigingen.
 

 

 

Beheersing betekent vooral prioriteren, afwegen en doorpakken

In de praktijk houden met name staffuncties zoals HR, IT, facility management, risk management, internal control, finance & controlling, quality management, compliance management, etc. zich bezig met de interne regelgeving. Wij vinden dat deze activiteiten primair ten dienste moeten staan van uw lijnmanagement. Lijnmanagers moeten immers dagelijks de verwachtingen van uw belangrijkste stakeholders managen. 

Ook uw managementteam staat voor de uitdaging om een voldoende beweeglijke interne organisatie te ontwikkelen, die tegelijkertijd vertrouwenwekkend robuust is. Dat vereist het prioriteren van mogelijke verbeteringen. Het betekent ook dat u regelmatig lastige afwegingen moet maken. Onderweg zult u 'heilige huisjes' tegenkomen. Het vereist dat u de moed heeft om tegenstrijdige belangen bespreekbaar te maken. Wij ondersteunen uw team graag om een passende balans te vinden. En om de gewenste veranderingen gerealiseerd te krijgen.

   

  

Inspiratiebronnen

Onze benadering is mede geïnspireerd door de 'golden circle' theorie van Simon Sinek. Het overzicht van uw bedrijfsvoering vormt de basis voor alle relevante discussies over waarom u bepaalde activiteiten al dan niet onderneemt, wat uw organisatie al dan niet zou moeten doen om succesvol te zijn en hoe u die activiteiten al dan niet zou moeten structureren.

De 'appreciative inquiry' theorie van David Cooperrider spreekt ons ook erg aan. Wij hechten waarde aan het realiseren van verbeteringen op basis van wat er nu al goed gaat. Dat levert in de praktijk meer op dan aan het focussen op wat er allemaal fout kan gaan.

  

Duurzaam grip houden op het succes van uw organisatie

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66