MdP | Management, Consulting & Training

Uw thema's


 

Praktische interne organisatie thema's

Onderstaande perspectieven zijn tevens de 'brillen' waardoor uw stakeholders naar uw organisatie kijken. Met behulp van de 'plattegrond' van uw organisatie kunt u nagaan waar deze aspecten uw dagelijkse bedrijfsvoering raken. De thema's zijn ook te gebruiken als de klassieke risicocategorieën om kwetsbaarheden in uw activiteitenclusters te analyseren.

De sector waarin u opereert bepaalt uiteraard welke van deze aspecten voor uw managementteam relevant zijn. En het is telkens aan u als managementteam in hoeverre u hiervoor intern beleid (doelstellingen, kwaliteitseisen, maatregelen, etc.) wilt formuleren.  

 • aanpassingsvermogen, veranderbaarheid, veranderbereidheid
 • aansprakelijkheid, claims
 • afkeur, uitval, verspilling
 • afval, milieuzorg
 • allianties, ketenpartners, samenwerkingsverbanden
 • ambitieniveau
 • arbeidsomstandigheden
 • assertiviteit, mondigheid
 • assortimentssamenstelling, diensten- en produktenportfolio
 • autonomie, 'empowerment'
 • autorisatie, mandatering, procuratie
 • bederfelijkheid, houdbaarheid
 • bedieningsgemak, gebruiksgemak
 • belangenverstrengeling, functievermenging
 • belasting, belading (maxima)
 • beloning, emolumenten, incentieven
 • beschadiging, onoordeelkundig gebruik
 • beschikbaarheid, conditie (tot presteren)
 • besluitvorming, 'governance', rapportagelijnen
 • beveiliging (fysiek)
 • bewaartermijnen, archivering, hervindbaarheid
 • bewustzijn (alertheid op kansen, risico's), kwaliteitsbesef
 • bezettingsgraad    
 • 'big data', 'data mining', 'business intelligence'
 • 'Bring Your Own Device', 'enterprise mobility'
 • buiten gebruikstelling, ontmanteling
 • calamiteiten (ernstige incidenten)
 • capaciteitsbenutting en -aanpassing
 • centralisatie vs. decentralisatie
 • certificeringen, kwalificering, keurmerken (compliance)
 • cohesie, collegialiteit, saamhorigheid, verbondenheid
 • communicatie, escalatie, '(early) warning'
 • competenties, opleidingsnivo, getraindheid
 • complexiteit, doorgrondelijkheid
 • compliance (intern & extern)
 • concentratie vs. diversificatie (van portefeuille)
 • concessies, licenties, 'royalties' & vergunningen
 • concurrentiekracht, overlevingsvermogen, vitaliteit, levensvatbaarheid 
 • conditie, (onderhouds)staat activa
 • conjunctuur, macroeconomische ontwikkelingen
 • continuïteit, (ongestoorde) voortgang
 • contractering (overeengekomen rechten en verplichtingen)
 • conversie (orderpijplijn)
 • coördinatie, mate van regie
 • creativiteit, inventiviteit
 • criminaliteit (bijv. 'cybercrime'), sabotage, diefstal, overval, vandalisme
 • crisismanagement, 'disaster recovery', 'emergency response'
 • daadkracht
 • deelnemingen, kapitaalverstrekking
 • degelijkheid, soliditeit
 • demografie, vergrijzing
 • derivaten(gebruik)
 • dierwelzijn
 • digitalisering
 • discipline, plichtsbesef
 • documentatie (van processen en projecten)
 • doorlooptijd, (reactie)snelheid, omloopsnelheid
 • drank, drugs en rookwaren
 • duurzaamheid, 'lean & green-ness', 'CO2-OK-heid', 'fair trade'
 • ecologie, klimaatverandering
 • efficiëntie, 'six sigma', kostenbewustheid
 • eigenaarschap, verantwoordelijkheid voor uitvoering
 • eigendom, huur (van activa)
 • energiegebruik, -afhankelijkheid
 • ergonomie
 • ervaringsnivo, taakvolwassenheid
 • estethiek, aantrekkelijkheid, schoonheid
 • ethische dilemma's, integriteit
 • financiering, eigendomsverhoudingen 
 • fiscaliteit, belastingontwijking
 • flexibiliteit, wendbaarheid
 • fraude, corruptie, witwassen
 • fusie, overname, integratie, ontvlechting
 • gebruik(er)svriendelijkheid, toegankelijkheid
 • gegevensverwerking
 • geheimhouding, vertrouwelijkheid
 • genetische modificatie
 • geschenken geven, ontvangen
 • gevaarlijke stoffen
 • gezondheid, ziekte, besmetting, emotionele stabiliteit, fitheid
 • globalisering, internationalisering
 • groeivermogen (autonoom)
 • grondstofkwaliteit, -prijzen
 • handelsbeperkingen 
 • handhaving, disciplinering, sanctionering
 • harmonie
 • houding, dienstbaarheid, servicegerichtheid
 • huisregels, 'policy management'
 • huisstijl, logogebruik
 • huisvesting (kwantiteit en kwaliteit)
 • hygiëne, reinheid 
 • identiteit, uitstraling
 • imago, reputatie, naamsbekendheid   
 • informatie-opslag, ‘cloud computing’ 
 • informatiebeschikbaarheid
 • informatiebetrouwbaarheid en -beveiliging, data-integriteit
 • informatietechnologie infrastructuur, apparatuur, applicaties
 • informatieverschaffing intern, extern
 • innovatiekracht  (ontwikkeling van nieuwe diensten en produkten)
 • integratie, samenhang
 • intellectuele eigendom, octrooien, patenten
 • internetgebruik, 'social media'
 • investeringen, terugverdientijden
 • inzetbaarheid, verzuim
 • kameraadschap, teamgeest
 • kasstroomgenererend vermogen 
 • kennisbeheer en -uitwisseling
 • ketenregie (intern en extern)
 • klachtontvankelijkheid
 • klantselectie, -acceptatie, -afhankelijkheid en -evaluatie    
 • koopbeleving, klantenthousiasme
 • kostprijzen, interne verrekenprijzen, 'transferpricing'
 • kredietwaardigheid, 'ratings'
 • kunstmatige intelligentie
 • leervermogen
 • leiderschapsstijl, managementaandacht, voorbeeldgedrag
 • lenigheid, souplesse
 • levensloopbestendigheid
 • leveranciersselectie, -acceptatie, -afhankelijkheid en -evaluatie
 • leveringsvoorwaarden en -betrouwbaarheid
 • 'lifestyle trends'
 • liquiditeit
 • lobbying, beïnvloeding (intern en extern)  
 • loyaliteit (klanten, medewerkers, leveranciers)
 • luxe
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen, nabuurschap, rentmeesterschap
 • maatschappelijke normen en verwachtingen
 • marktaandeel
 • marktrente
 • marktsentiment
 • medewerkersselectie, -diversiteit, -afhankelijkheid en -beoordeling
 • media, organisatiepromotie, 'public relations'
 • meldingsbereidheid
 • mensen met een beperking (wie niet?)
 • merken, handelsnamen 
 • milieubehoud, milieuzorg
 • monitoring, reviews, audits
 • motivatie, betrokkenheid, bevlogenheid, enthousiasme
 • multidisicplinariteit
 • namaakprodukten, vervalsingen
 • natuurrampen (bijv. aardbevingen, overstromingen)
 • nieuwe werken, thuiswerken, werktijden
 • normen, recepturen, specificaties, limieten, standaarden
 • nuchterheid, soberheid, zuinigheid
 • nutsvoorzieningen (zoals stroom, water, internet)
 • omgangsnormen (intern en extern), agressie, discriminatie, pesten
 • omgevingsbewustheid
 • omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtkwaliteit, verlichting, etc.)
 • onderhandelingsvermogen
 • onderhoud(splanning)
 • ondernemerschap
 • onderzoeks- en ontwikkelingskracht
 • oorlog(sdreiging)
 • openheid, transparantie, verbinding
 • openingstijden, aanwezigheid, bereikbaarheid
 • oproer, frustratie, (maatschappelijke) onrust
 • orde, netheid, overzichtelijkheid 
 • organisatiecultuur (kernwaarden, groepsdruk, elkaar aanspreken, etc.) 
 • organisatiestructuur, reorganisatie, rationalisatie 
 • 'outsourcing', inhuur derden
 • overheidsbeleid, politieke ontwikkelingen  
 • 'planning', 'budgeting', 'forecasting'
 • pressiegroepen, actievoering, 'boycots', sancties
 • prestatiebepaling en -meting
 • prijs-, tariefstelling, kortingen
 • 'privacy', beheer persoonsgegevens, bewaking identiteit
 • privégebruik bedrijfsmiddelen
 • proactiviteit
 • probleemoplossend vermogen
 • productiviteit
 • produktveiligheid
 • professionaliteit, meesterschap, vakmanschap
 • prognosekracht, inschattingsvermogen (van management)
 • projectmanagementvaardigheid
 • punctualiteit
 • rechtmatigheid
 • registratie, transactieverwerking (juistheid, tijdigheid, volledigheid)
 • reizen, vergaderen
 • rendement (financieel, maatschappelijk), 'ROI', rentabiliteit, winstgevendheid
 • rentmeesterschap
 • representativiteit (kledinggebruik)
 • reservecapaciteit, reserve-onderdelen
 • retentie (van klanten)
 • retouren, garanties
 • risicohouding (van management)
 • robotisering
 • samenwerking intern
 • schaarste (grond- en hulpstoffen, diensten, medewerkers, capaciteit, financiering)
 • solvabiliteit
 • 'span of control'
 • spanning, stress
 • speculatie (prijzen, derivaten)
 • sponsoring, subsidiëring (ontvangen en geven)
 • stabiliteit, robuustheid
 • stakingen, ordeverstoringen, werkonderbrekingen
 • standaardisatie (processen, systemen) 
 • strategievorming (frequentie, betrokkenen)
 • successieplanning, talentmanagement, achtervang voor sleutelposities
 • taalvaardigheid
 • taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
 • techniek, technologie
 • terrorisme(dreiging)
 • terugroepvaardigheid (produkten)
 • toegangsbeveiliging (panden, systemen)
 • toekomstbestendigheid
 • toelating, royering (deelnemers, leden)
 • toezichthouders (verstandhouding)
 • trots  
 • uitbesteding versus zelf doen
 • uitwijkmogelijkheden
 • vakbondsmacht
 • variatie (bijv. in werkzaamheden of assortiment)
 • variantie (werkelijke vs. gepland)
 • veiligheid (fysiek, psychisch)
 • verantwoording(sbereidheid)
 • verloop personeel 
 • verslaggevingsregels
 • verslaving (bijv. 'gaming', gokken)
 • verzekerbaarheid
 • verzuim medewerkers
 • visie, helderheid m.b.t. richting
 • voedselveiligheid
 • volatiliteit, gevoeligheid voor fluctuaties
 • voorkennis, 'investor relations'
 • vriendelijkheid (voor specifieke groepen, bijv. kinderen)
 • vrijwilligersafhankelijkheid
 • waardebepaling, (her)waardering, 'impairment'
 • weerbaarheid
 • welzijn, werkdruk, 'work-life balance'
 • werkplekcomfort
 • wet- en regelgeving (organisatie- en sectorspecifiek)
 • 'workflow management'
 • zorgvuldigheid

Deze lijst wordt steeds geactualiseerd vanuit de praktijk. De laatste aanpassingen zijn gemaakt op 2016.11.21. Uw aanvullingen zien wij graag tegemoet via info@mdpmct.com. Alvast hartelijk dank daarvoor!

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66